Terahertz magneto-optical polarization modulation spectroscopy